https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

http://e0w6es.optinone.com

http://gqkuwm.zzttzy.cn

http://86qo0a.525525.com.cn

http://28umw0.hzl168.com.cn

http://eekeso.5670011.com

http://eeeqcq.laoshuquan.com

http://cmyi8w.solibain.com

http://cgecci.mgces.cn

http://m0camo.ybhangkong.cn

http://gmu8ig.w3daily.com

大众报业集团主办
注册

为民生 抒民意 解民忧 新闻热线:0535-6016688

投稿信箱:ytnews@dzwww.com

当前位置:首页 > 新闻 > 烟台新闻 > 烟台生活

栖霞市“4.4”森林失火案犯罪嫌疑人被批准逮捕

来源:大众网烟台频道   编辑:   2018-10-20 17:32:00   作者:

图片来源网络

  大众网烟台5月5日讯 近日,烟台栖霞市人民检察院以失火罪依法批捕栖霞市“4.4”森林失火案犯罪嫌疑人徐海廷。

  2018-10-2010时许,犯罪嫌疑人徐海廷携带一扎纸钱、徐晓亭携带花圈、花、纸钱、香等物品到唐家泊镇牙后村“山神庙”为其爷爷及祖坟祭祀,祭祀过程中徐海廷用事先准备的火机点燃徐晓亭携带香中的三根,插在其爷爷奶奶坟头的石头缝中,未等香燃烧完毕就离开现场。事后,位于“山神庙”山坡的徐海廷家坟头起火,并造成牙后村、徐家幢村南山森林火灾。

  目前,该案在进一步侦查中。

初审编辑:李泽
责任编辑:张其天

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:大众网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源:XXX(非大众网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。

辛家圪旦 克井镇 西堡 大袁庄村村委会 木城镇 羊肉胡同 古渡公园 全发村 浙江路 后南关村 石光华侨联合中学 阿庄镇 江南佳园 桃花村 北府村 迳口华侨经济区 万辛庄二马路普照里增 城峰镇 铭德生态园 熊猫基地 汾水 南火垡村 序号 东寺庄村委会 明湖路
早点 加盟 早点加盟店10大品牌 传统早餐店加盟 早点来加盟店 春光早餐加盟
中式早点快餐加盟 上海早点 动漫加盟 江苏早餐加盟 早点小吃加盟连锁
早餐 加盟 书店加盟 来加盟 山东早餐加盟 正宗早点加盟
上海早餐车加盟 春光早餐加盟 上海早餐车加盟 早点连锁加盟店 移动早餐加盟