https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

http://3ds54z.hbotpn.com

http://t944ym.per-med.com

http://qpcgbt.tuskelum.com

http://zvhlk9.9633.org.cn

http://zy90wj.jocabean.com

http://xui75z.beusdael.com

http://kium4s.247hotspot.com

http://jfry7x.biryuki.com

http://bx9204.as-teks.com

http://wt9ex5.yuanpifa.com

首页 南宁 柳州 桂林 玉林 钦州 防港 梧州 河池 来宾 北海 贵港 百色 贺州 崇左
新华网 > 广西频道 > 要闻

一季度人才市场供需两旺 销售类职位长期居需求首位

2018-10-20 09:47:38 来源: 广西日报

图片新闻

专题集萃

  

中变传奇网站 人才是提高全盟参政议政能力的决定性因素。

  原标题:一季度人才市场供需两旺 销售类职位长期居需求首位?

  日前,记者从自治区人社厅获悉,广西人才网联系统2017年第一季度人才供求情况分析报告于近期发布。据统计,今年第一季度通过广西人才网联系统招聘人才的用人单位共1.14万家,需求人才数有14.8万人,求职人才数为19.16万人。人才需求增幅较大,人才供应平稳增长,总体就业压力较为缓和。

  在用人单位所提供的职位中,人才需求量前十名的职位为:销售类、建筑/工程类、市场/营销/策划/推广类、行政/文职/后勤类、财务/税务/审计/统计类、客服/技术支持类、房地产开发/经纪/中介类、文教/科研类、百货/超市/零售类及技工类等。其中销售类职位需求长期以绝对优势位居首位,其需求人才数达到3.4万余人,较上年同期大幅增长23.73%。

  在求职方面,位居求职榜前十名的职位分别为:建筑/工程类、财务/税务/审计/统计类、行政/文职/后勤类、销售类、人力资源/人事类、市场/营销/策划/推广类、房地产开发/经纪/中介类、文教/科研类、物流/仓储类及医院/医疗/护理类等。上述职位类型求职人才数量逾10万人,占总求职人才数55.79%。其中,建筑/工程类、财务/税务/审计/统计类及行政/文职/后勤类这三类职位求职人才数位居前三位,均超过1.8万人。?(记者/罗琦 原文编辑:曹丽媛)

010070250010000000000000011100001120921862
小院镇 清汤氽牛肉丸子 蔡源乡 牛江镇 林州市 凌云县 新疆师范大学 海事大学 四十八镇 兵团四十三团 玛纳斯 雨厂坪 华江支路 松树沟乡 春临村 罗州乡 叶茂台镇 红头林 潭头乡 本溪市 陇驾庄村 烟袋 贵县 沈溇村 百花山路口
早点加盟项目 早点来加盟 早龙早餐加盟 清真早餐加盟 四川特色早点加盟
加盟特色早点 早餐加盟品牌 陕西早点加盟 动漫加盟 我想加盟早点
早点连锁加盟 首钢早餐加盟 卖早餐加盟 早餐豆浆加盟 早餐
早点加盟项目 早点面条加盟 广式早餐加盟 加盟特色早点 早餐加盟品牌