https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

http://r9aypb.tex-zen.com

http://8gxm2x.fct.org.cn

http://0om4yv.punjabigk.com

http://t2hjtm.cdaibor.cn

http://y0anbk.bdworkin.com

http://b0ejxs.tex-zen.com

http://y55gvr.azfame.com

http://myhwlh.vgoption.com

http://rs0eqd.hbotpn.com

http://lbaw05.cipp724.com

强监管风暴来袭  中小金融机构“吃鸭梨”  

机构预测净息差将呈前低后稳 资产拨备或对利润产生反哺

传奇IP发布网 她表示,营队特别之处在于救灾实际的演练,跟以往她参加过的活动性质不同,可以透过实际演练当面临灾害发生时,要如何去做准备及应对,透过现场实际模拟,将伤害降到最低。

林晓丽

2018-10-2008:02  来源:广州日报
 

昨日,A股银行板块中,银行板块集体拉升,截至发稿时,吴江银行涨停,常熟银行涨3.2%,江阴银行涨2.79%。不过,大部分股份制银行及城商行则是延续前期的调整态势。

据统计,4月银行板块下跌3.8%,跑输大盘近1个百分点。有分析师指出,针对同业业务等的监管风暴给银行业带来的影响并不能小觑,不过资金链条上的不同机构所受到的冲击差异不同,股份制银行、城商行股价出现较明显的调整,或是因为金融监管以及随之而来的业绩压力影响较大。

文:广州日报全媒体记者林晓丽

“近两个月来压力很大。”某中型银行相关人士表示,一方面,同业业务受限制,银行要想方设法回收部分投资以控制在达标范围;另一方面,强监管之下,市场避险情绪较重,加上市场流动性较紧,同业市场利率不断上升,这意味着融资成本迅速上升,而资产端优质资产却在减少,很多投资业务受限制无法做。

同业负债融资成本迅速上升

平安证券的张明指出,在强监管态势下,当前市场的短期利率和长期利率均在上升。加之金融市场流动性趋于紧、MPA考核趋严,这使得此前资产负债表迅速扩张的中小金融机构面临巨大压力,尤其是负债端的融资成本上升迅速。

前几年,在利率市场化、经济下行压力加大的背景下,商业银行面临巨大的经营压力和资产质量压力,传统的信贷业务发展空间缩窄且风险增大,银行纷纷开始转型,寻找新的利润增长点;同时,为了减少占用信贷规模,不少银行开始大力发展同业业务,尤其是不少中小银行依靠同业业务扩张的模式非常明显。

国泰君安的研究报告称,中小型银行同业业务占比较高。从负债端看,其吸收存款能力较弱,需要发行同业存单来主动负债;从资产端看,其贷款投放能力较弱,信贷需求有限,最简单的办法就是将资金投向同业资产,如购买同业理财。

同业业务占比高 银行净息差大幅下降

申万宏源认为,同业资金链条上的不同机构所受到的情绪冲击差异非常大,大行主要处于同业业务链条的最上游,主动性较强,而大量使用同业负债与同业存单加杠杆的中小银行,对监管收紧更为担忧。

“尤其是那些已经习惯了依靠表外理财做大通道业务、鲜有其他转型渠道的中小型银行,可能会存在断炊之危。”有股份制银行业内人士如是说。

平安证券的张明也认为,监管的目的为控制风险,但当前强监管态势或加剧中小型银行的风险。

公开信息显示,部分城商行、股份制银行此类业务在总资产中占比达到40%以上,有的甚至超过60%。

2017年1季度业绩报告显示,银行盈利水平的重要指标净息差的变动正在分化,存款雄厚的银行表现稳定,同业负债占比高的银行大幅收窄。招商证券测算显示,今年一季度,兴业银行含同业存单的同业属性负债占总负债的比重高于33%,净息差降幅也居上市银行前列。相比之下,四大行中同业属性负债占比最高的工行,也仅占总负债的11.1%。

转型 调整负债及资产结构 发展轻型银行成趋势

交通银行金融研究中心高级研究员陈冀指出,出于新的监管环境和风险收益权衡的考虑,商业银行应该调整负债和资产结构,提升贷款类资产,压缩同业资产。

陈冀特别强调,银行一方面要加强风险防控,另一方面则要优化贷款定价,实现差异化,以将净息差的冲击降低到最小。

而有银行人士还补充道,负债结果调整也相当迫切。“当同业利率上去后,银行都会主动想去降负债,减少同业资金链条,这也是合监管之意的。”

交通银行金融研究中心日前发布的报告显示,非利息收入对上市银行利润增速贡献有所减弱,但由于各家银行在净利息收入增长方面仍面临一定的压力,因此非息收入占比仍将处于上升通道,投资收益、国际结算、电子支付等是非息收入的主要增长点。2017年上市银行将面临资产端收益率上行幅度不及负债端成本上升幅度的压力,净息差继续有所收窄,全年息差走势呈现前低后稳的态势。其中,更加倚重主动负债的银行息差收窄压力更大。

另外,记者观察到,发展轻型银行成为许多银行的选择。招商银行董事长田惠宇在2016年年报业绩发布会上就提到,招行要通过结构调整的加速、特色优势的凸显、科技金融的创新,使其盈利增长逐渐摆脱边际投入产出递减的窘境,摆脱对规模、资本、资源投入的线性依赖。

投资提醒:银行股还值得投资?

平安证券认为,在近期密集出台的监管新规对银行板块的风险偏好形成明显打压,主要来自对未来监管细则的负面预期。在行业强监管背景下,对于银行各类创新业务的发展的确会造成不利影响,在监管细则明确前,板块估值依然会受到抑制。不过,从基本面来看,在2017年资产质量持续转好的背景下,拨备压力的缓释将能够对业务结构调整带来的潜在压力形成对冲。板块目前估值已经回归到2017年0.8xPB附近,安全边际较高,站在全年角度,不良压力的改善将支撑板块估值的提升。

申万宏源则认为,当前银行荐股逻辑更看好大行,因为监管趋严环境下大行相对优势更显著,同业负债与同业存单合计占比仅为11%,远低于股份行和城商行的33%和37%,对于MPA考核、去杠杆、同业融资规范等监管调整压力,大行应对更为从容。同时,息差和不良企稳的行业基本面向好的核心逻辑,在大行上的体现将更为明显。

交通银行金融研究中心高级研究员武雯预计,今年银行的盈利会有些压力,但是今年也有些比较乐观的方面,比如净息差将呈现前低后稳,资产拨备也会对利润产生一定的反哺。

(责编:李栋、李海霞)

推荐阅读

吕河乡 长临河镇 栾昌湖村委会 文山村 板山坪镇 化物所 三河 杨林 鄂伦春民族乡 龙泉寺镇 雾隐术 曹家院子 吉水县文峰镇 山东枣庄市峄城 翟店镇 国营中建农场 倪家 新街彝族苗族布依族乡 大姑村 靖宇中路 石狮市司法局永宁司法所 丈亭镇 二桥 连云港市 外埠头
广式早点加盟 北京早点 特许加盟 品牌早点加盟 早点加盟店排行榜
四川早点加盟 早餐店加盟 小投资加盟店 五芳斋早餐加盟 美味早点加盟
便民早点加盟 安徽早餐加盟 五芳斋早点怎样加盟 早点加盟网 学生早餐加盟
早餐早点店加盟 清真早餐加盟 特色早餐店加盟 早餐加盟哪家好 早餐餐饮加盟